Pro Contact | Algmene voorwaarden | Pro Contact

Algmene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 De algemene voorwaarden van Pro Contact B.V., hierna: ‘Algemene
Voorwaarden’, zijn van toepassing op alle door Pro Contact B.V.,
hierna: “Pro Contact” uitgebrachte offertes en op alle door haar
gesloten overeenkomsten waarbij zij diensten verricht c.q.
werkzaamheden uitvoert.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, hierna:
“Opdrachtgever” zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.3 Alle door Pro Contact op enigerlei wijze verstrekte offertes zijn
vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

1.4 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders is
aangegeven.

ARTIKEL 2 BETALINGEN

2.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, dient betaling binnen
14 dagen na factuurdatum te geschieden op het in de factuur vermelde
bankrekeningnummer.

2.2 De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag
is bijgeschreven op de bankrekening van Pro Contact. Het is
Opdrachtgever niet toegestaan betaling op te schorten of een beroep
te doen op verrekening wegens (vermeende) tegenvorderingen van
Opdrachtgever.

2.3 Indien de betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel
wordt overschreden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
is Opdrachtgever zonder nadere aankondiging, over de openstaande
factuur / facturen een samengestelde rente van 1% per maand
verschuldigd aan Pro Contact. Opdrachtgever is in dat geval
bovendien een vergoeding verschuldigd voor de kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte, ter hoogte van 15% van de onbetaald
gelaten factuur / facturen.

2.4 Door Pro Contact te maken gerechtelijke kosten komen voor rekening
van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten bestaan uit alle kosten
van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure
gemaakt, ook voor zover deze kosten het liquidatietarief te boven
gaan.

ARTIKEL 3 UITVOERING OVEREENKOMST

3.1 Pro Contact zal zich naar beste vermogen inspannen haar diensten
met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met
Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle
diensten van Pro Contact worden uitgevoerd als overeenkomst van
opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW op basis van een
inspanningsverbintenis.
3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig door Opdrachtgever aan Pro Contact ter
beschikking zijn gesteld, heeft Pro Contact het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten.
3.3 De termijnen voor het verrichten van een dienst c.q. het uitvoeren van
werkzaamheden zijn niet fataal. Indien Pro Contact niet tijdig heeft
gepresteerd, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een
termijn van 14 dagen te worden gegund om haar verplichtingen alsnog
na te komen. Alleen indien Pro Contact ook na ommekomst van die
aanvullende termijn van 14 dagen haar verplichtingen niet nakomt, kan
er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door Pro Contact.

ARTIKEL 4 BEKLAG

4.1 Indien Pro Contact de overeenkomst niet (volledig) nakomt dan wel de
prestatie van Pro Contact niet voldoet aan de verwachtingen van
Opdrachtgever dient Opdrachtgever hiervan terstond schriftelijk beklag
te doen bij Pro Contact.
4.2 Een aanspraak van Opdrachtgever tegen Pro Contact vervalt, indien
deze niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Pro Contact
binnen één maand nadat de Opdrachtgever bekend was, of
redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak
baseert.
4.3 Klachten omtrent enige factuur van Pro Contact moeten binnen 7
kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij
Pro Contact zijn ingediend. De bewijslast dat een klacht tijdig is
ingediend rust op Opdrachtgever. Na de termijn van 7 kalenderdagen
voornoemd worden klachten niet meer in behandeling genomen en
staat de verschuldigdheid van de factuur onherroepelijk vast. Een
klacht doet niet af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
4.4 Indien buiten de in dit artikel omschreven gevallen door Pro Contact
aan een klacht (toch) aandacht wordt geschonken, geschiedt dit
geheel onverplicht en kan Opdrachtgever hieraan geen rechten
ontlenen.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Pro Contact kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade. Pro
contact is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

5.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de gemaakte of nog
te maken kosten om de diensten c.q. werkzaamheden uit hoofde van
de overeenkomst (alsnog) deugdelijk te (laten) verrichten.

5.3 Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet valt onder
de definitie van directe schade als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
Onder indirecte schade valt (dan ook) onder andere, maar niet
uitsluitend, omzetverlies, gederfde winst en gemiste besparingen.

5.4 Indien Pro Contact aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag
van de opdracht, althans tweemaal het factuurbedrag voor het
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

5.5 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Pro Contact vervalt door
het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

5.6 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen
aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade
opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van bewuste roekeloosheid
van Pro Contact of haar bestuurder(s).

ARTIKEL 6 VERJARING

6.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Pro Contact,
één jaar.

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1 Pro Contact heeft het recht nakoming van de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht
schadevergoeding te vorderen, indien beslag wordt gelegd op
goederen van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van
betaling wordt verleend dan wel Opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard alsmede indien Opdrachtgever
toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst.

7.2 Indien zich een van de in het eerste lid van dit artikel genoemde
voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van Pro Contact jegens
Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar
worden.

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 De (intellectuele) eigendom van alle door Opdrachtgever aangeleverde
bestanden, klant- en marktgegevens en alle andere bedrijfsunieke
vertrouwelijke gegevens berust bij Opdrachtgever.

8.2 De intellectuele eigendomsrechten van alle door Pro Contact
ontwikkelde content voor online recruitment en sales campagnes,
waaronder o.a. maar niet uitsluitend begrepen de content van social
media campagnes, social media teksten, foto’s, video’s,
beeldmateriaal, animaties, vacatureteksten, sales pitches en websites,
berust uitsluitend bij Pro Contact.

ARTIKEL 9 NIET OVERNAMEBEDING

9.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst
alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze,
behoudens dan na schriftelijke toestemming van Pro Contact,
medewerkers van Pro Contact in dienst nemen dan wel anderszins,
direct of indirect, voor zich laten werken.

9.2 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim door de enkele
overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde en zal aan Pro
Contact in dat geval een direct opeisbare boete verbeuren van
€ 50.000,- per overtreding onverminderd het recht van Pro Contact
schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

ARTIKEL 10 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

10.1 Voor zover in het kader van het verrichten van de diensten
Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens
op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen
om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige
andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend
met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

11.2 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Pro Contact het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
de wet bevoegde rechter.