Algemene voorwaarden België

Algemene voorwaarden Pro Contact B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56643160 op 13-03-2016.

ALGEMEEN

1.0 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Pro Contact.

1.2 Onder “Pro Contact” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan Pro Contact B.V. en de aan haar gelieerde entiteiten.

1.3 Onder “Klant” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan de (rechts)persoon welke met Pro Contact een overeenkomst heeft gesloten of

wenst aan te gaan.

1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Pro Contact die afwijking

schriftelijk heeft bevestigd.

1.5 Indien een aanbieding van Pro Contact een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod aanvaard wordt, heeft Pro Contact het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.6 Pro Contact is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Klant. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

2.0 OFFERTES & PRIJZEN

2.1 Alle door Pro Contact gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

2.2 Alle door Pro Contact uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. Klant is daarom gehouden Pro Contact alle voor de offerte, opzet en uitvoering van de overeenkomst essentiële informatie te verstrekken.

2.3 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, telefoonscript, programmatuur, informatiedragers of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Pro Contact (of haar licentiegevers) en moeten op eerste verzoek franco aan Pro Contact worden teruggezonden. Zij mogen zonder de toestemming van Pro Contact niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.4 De overeenkomst tussen Klant en Pro Contact komt tot stand door onvoorwaardelijke acceptatie van de offerte van Pro Contact door Klant. Dit vindt plaats door middel van het tekenen en retour zenden van de offerte, hetzij door ondertekenen en faxen van de offerte, hetzij door een (elektronische) handtekening en verzending via elektronische weg.

2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Pro Contact slechts indien deze door Pro Contact schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Pro Contact is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, zoals omschreven in artikel 2.4.

2.7 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Pro Contact exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals porto, reiskosten, enz.

3.0 BETALING

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder korting of verrekening te geschieden middels storting of overmaking op een door Pro Contact aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.

3.2 Klachten omtrent enige factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Pro Contact zijn ingediend. De bewijslast omtrent tijdige indiening van een klacht rust op de Klant. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Klant zijn recht daarop verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

3.3 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de Klant na aangetekende ingebrekestelling in verzuim en zal vanaf de factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd zijn over het nog openstaande bedrag.

3.4 Alle door Klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Pro Contact gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3.5 Ingeval Klant:

a. In staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel opslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, c. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, e. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Pro Contact door het enkel plaatsgrijpen van een der opgesomde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door Klant op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

3.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Klant. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, ook welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10%, met een minimum van € 350,00 per factuur van het met inbegrip van voornoemde rente door Klant verschuldigde bedrag.

4.0 ONTBINDING

4.1 In geval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surseance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij of bij een liquidatie van de onderneming van de Klant zal Pro Contact gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Pro Contact en de Klant zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

5.0 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Pro Contact zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Pro Contact worden uitgevoerd als overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek op basis van een inspanningsverbintenis.

5.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Pro Contact opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Pro Contact zijn aanbieding baseert.

5.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pro Contact zijn verstrekt, heeft Pro Contact het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.. 5.4 Pro Contact bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.5 Pro Contact is gerechtigd om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, mits goedkeuring door de Klant, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, de kosten van deze inschakeling aan de Klant in rekening te brengen.

5.6 Pro Contact blijft aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

7.0 GEHEIMHOUDING

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie; of afbakenen tot als vertrouwelijk gewaarmerkte informatie.

7.2 Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen gegevens van vertrouwelijke aard geheim zullen blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid en de ontvangende partij voorts weet of behoort te weten dat schending belangen van de andere partij kan schaden. Het staat partijen vrij met in achtneming van de in dit artikel opgesomde verplichtingen de uitgewisselde informatie te verstrekken aan hun respectievelijke groepsondernemingen.

7.3 Indien een der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en partijen zich ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, zijn partijen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en zijn partijen niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8.0 INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Alle door Klant aangeleverde bestanden, klant en marktgegevens en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens worden door Pro Contact aanvaard als intellectueel eigendom van de Klant. Deze gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld, dan na toestemming Klant.

8.2 Indien een der partijen informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

9.0 OVERMACHT

9.1 Indien Pro Contact door overmacht niet in staat is tijdig te presteren, heeft Pro Contact het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel om aan de Klant een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog gepresteerd kan worden, een en ander zonder dat Pro Contact gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.

9.2 Van overmacht aan de zijde van Pro Contact is sprake, indien Pro Contact na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, niet functioneren van computerapparatuur of programmatuur, arbeidsongeschiktheid, storingen in de levering van energie, en voorts door alle (overige) oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Pro Contact ontstaan.

9.3 Pro Contact is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

10.0 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Aansprakelijkheid betreffende de diensten van Pro Contact is uitgesloten, tenzij sprake is van nalatigheid, tekortkoming, opzet of (grove) schuld aan de zijde van Pro Contact.

10.2 Pro Contact is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Alle aanspraken van Klant vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Pro Contact binnen één jaar nadat de Klant bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. Na die termijn vervalt iedere aanspraak van Klant jegens Pro Contact.

10.4 Indien en voor zover de door Pro Contact verrichte werkzaamheden leiden tot een verplichting tot vergoeding van schade jegens de Klant zal bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding rekening worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de tekortkoming. De te vergoeden schade zal evenwel, behoudens opzet of grove schuld, nimmer meer bedragen 3 x kwartaaltarief

12.0 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

12.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.

14.0 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1 Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Bij geschillen is uitsluitend Rechtbank van Amsterdam bevoegd.

14.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een aanbieding, een overeenkomst of een nadere overeenkomst en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Pro Contact.

15.0 DOORWERKING VAN DE OVEREENKOMST

15.1 Ook degenen die door Pro Contact terzake de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst worden ingeschakeld kunnen ter afwering van een tegen hen gerichte vordering een beroep doen op de tussen Pro Contact en de Klant gesloten overeenkomst; waaronder deze algemene voorwaarden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE SPECIFIEKE DIENSTEN

16.0 BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENST TELEMARKETING

16.1 Pro Contact sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de eventuele ongewenste gevolgen van haar handelen of nalaten, ten gevolge van bijvoorbeeld versprekingen, het (abusievelijk) veranderen van een deel van het telefoonscript of aanbieding, enz., daaronder begrepen eventueel daardoor geleden gevolgschade.

16.2 Pro Contact zal al het redelijke doen om een afdoende storingvrije werking van haar communicatieverbindingen te bewerkstelligen. Aangezien Pro Contact hierbij sterk afhankelijk is van derden, sluit zij dienaangaande iedere aansprakelijkheid uit, behoudens fout, tekortkoming of nalatigheid door Pro Contact.

16.3 Indien het voor een telemarketing campagne noodzakelijk is dat ook VOF’s, maatschappen en eenmanszaken, onderdeel van het telefonisch te benaderen bestand uitmaken, dan is dit mogelijk onder bepaalde nader overeen te komen voorwaarden. Het is dan in ieder geval vereist dat het bestand vooraf door de Klant gecontroleerd is en geschoond is van in het “Bel me niet” Register opgenomen telefoonnummers.

17.0 BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENST ONLINE MARKETING

17.1 Pro Contact sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de eventuele ongewenste gevolgen van haar handelen of nalaten, ten gevolge van bijvoorbeeld typfouten, het (abusievelijk) veranderen van een deel van de online content, enz., daaronder begrepen eventueel daardoor geleden gevolgschade.

17.2 Plaatsing van online content geschiedt altijd uit naam van de Klant en na diens goedkeuring.

17.3 Advertentiebudgetten dienen vooraf door de Klant aan Pro Contact voldaan te worden.

17.4 E-mailcampagnes worden altijd vanuit naam en opdracht van de Klant verzonden. De Klant is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het voldoen van het aangeleverde databestand aan de meest actuele wet- en regelgeving omtrent e-mail marketing. Pro Contact sluit iedere aansprakelijkheid ten gevolge hiervan uit.